اهتزاز پرچم عزاداران فاطمی در مصر

به مناسبت فرارسیدن ایام فاطمیه شیعیان مصر پرچم عزاداری ایام فاطمیه را به اهتزاز در آوردند

تهیه شده در واحد بین الملل mostazafin.tv