شورای تحدید موالید آمریکا چه بر سر تولید نسل در ایران آورد؟

نقش شورای کاهش موالید آمریکا قبل و پس از انقلاب در کاهش جمعیت مردم ایران

تهيه شده در واحد مانيتورينگ مستضعفين MOSTAZAFIN.TV