بمب گذاری تونل ها توسط ارتش سوریه

کشف و بمب گذاری یکی از تونلهای ساخته شده توسط تروریست ها در سوریه به دست ارتش سوریه

تهیه شده توسط واحد بین الملل mostazafin.tv