پیشنهاد:استفاده از این خودرو ها به جای خط لوله ایران پاکستان

پیشنهاد:دولت از این خودرو ها به جای خط لوله ایران پاکستان استفاده کند.
گفته می شود روزانه از فقط یک مسیر به سمت شرق کشور 4میلیون لیتر سوخت قاچاق می شود.