دکتر نجابت:مذاکره کنندگان عجله کردند

حسین نجابت نماینده مردم تهران باحضوردر برنامه صبح با خبر حضور پیداکرد و از لزوم حمایت از مذاکره کنندگان ایرانی در مقابل 5+1 گفت و همچنین نکاتی پیرامون نحوه مذاکره عرت مندانه به مذاکره کنندگان گوشزد کرد.