چهره ی جنایتکار را بزک نکنید ...

از ویژگی های بارز اصلاح طلبان رادیکال غرب پرستی آنهاست که مدینه فاضله و آرمان شهر خود را همیشه در اروپا و آمریکا جستجو می کنند و وادادگی خاصی به عالم غرب دارند. این جریان که نقش بسیار فعالش در حوادث سال 88 بر کسی پوشیده نیست از اواخر سال 91 بصورت خاص تر و آشکار تری به زیبا جلوه دادن دولت آمریکا پرداخت و در بوق های رسانه ای خود به تعریف و تمجیدهای آنچنانی از آمریکا می پردازند. شاهد بهترین مثال از کارهای این جریان نامه ای بود که در جریان مذاکرات هسته ای بین ایران و 1+5 به دولت آمریکا نوشتند. این نامه آنچنان سخیف بود که چهره های میانه رو اصلاح طلبی واکنش های تندی نسبت به آن اقدام انجام دادند. این ویدئو بخشی از سخنان امام خامنه ای در دیدار با مردم آذربایجان است که یکبار دیگر چهره ی وحشی دولت آمریکا را با بیان جنایات چند ده سال اخیر نسبت به مردم دنیا و خصوصا مردم منطقه غرب آسیا و بصورت خاص تری مردم ایران روا داشته می پردازد و به آن دسته افراد که دچار غرب پرستی شده اند هشدار می دهد.