بارئیس جمهور وارداتی اوکراین آشنا شوید!!

کودتای 2014 آمریکایی نیاز به یکه بزن های 2014 نیز دارد.یکی از رهبران مخالفین ویتالی کلیچکو ،قهرمان سنگین وزن بوکس حرفه ای جهان این نقش را از سوی غرب به عهده گرفته اند.

تهيه شده در واحد مانيتورينگ مستضعفين MOSTAZAFIN.TV