هوش سیاسی این استاد را حدس بزنید

209
24 آذر 1394

شرحی در این حد که پسته بی مغز چون لب واکند رسوا شود.آخر عاقبت حمایت های بی چون وچرا از تمامی ارزش های لیبرالیسم میشود اینکه استاد لیبرال دانشگاه،دوستدار دولت جعلی اسرائیل بشود و آنرا برسمیت بشناسد.

فیلمهوش سیاسیشوخیاستاد لیبرالدانشگاه

برای ارسال نظر وارد حساب کاربری خود شوید.

x