هوش سیاسی این استاد را حدس بزنید

شرحی در این حد که پسته بی مغز چون لب واکند رسوا شود.آخر عاقبت حمایت های بی چون وچرا از تمامی ارزش های لیبرالیسم میشود اینکه استاد لیبرال دانشگاه،دوستدار دولت جعلی اسرائیل بشود و آنرا برسمیت بشناسد.