لحظه وقوع انفجار در نزدیکی دفتر رایزنی ایران

تصاویر اولیه قبل از انفجار که به وسیله دوربین های مدار بسته گرفته شده است
تهیه شده در واحد بین الملل mostazafin.tv