ایران چگونه تعلیق کامل برنامه هسته ای را به چرخش 19 هزار سانترفیوژ تبدیل کرد؟

تشریح دستاورد گفتمان مقاومت در موضوع هسته‎ای ایران توسط دکتر جلیلی/ ایران چگونه توانست طی 6 سال، تعلیق کامل برنامه هسته ای را به چرخش 19 هزار سانترفیوژ تبدیل کند؟/ آیا جلیلی در مذاکرات بیانیه می خواند؟