در جلسه اول خواستگاری چگونه باشیم ؟

مهم ترین روز ازدواج روز اول خواستگاری است که شما برای اولین بار به دیدار خانواده عروس خانوم می روید . در جلسه اول خواستگاری رفتار و حرف ها و همه ی حرکات شما زیر ذره بین است . در این ویدیو حاج آقا مرادی برای شما توضیح می دهد که در روز اول خواستگاری چه حرف هایی را باید بزنید و چه حرف هایی را نزنید . چه رفتار ظاهری از خود نشان دهید و چه کنید که بر اوضاع چیره باشید که با هول شدن و احساساتی شدن در خواستگاری یک عمر زندگی خود را تباه نکنید .