آشنایی با تعاریف کودکان عقب مانده ذهنی

اینکه ما کودکان عقب مانده ذهنی را به چشم بد نگاه کنیم کار درستی نیست ، کودکان عقب مانده ذهنی عموملا به کودکانی می گویند که توانایی و مهارت آنها از حد یک انسان معمولی پایین تر است ، یعنی کارها را باید چند بار به آنها بگوییم و خیلی مسائل دیگه ای که مربوط به هوش است . البته کودکان عقب مانده ذهنی لزوما ظاهری نیستند و ممکن است در ظاهر مثل یک انسان معمولی باشند و برعکس ممکن است یک کودک که در ظاهر عقب مانده ذهنی است هوش بالایی داشته باشد .