آموزش نکاات مهم درباره حیا در دختران

حیا در دختران رفتار آنها در جامعه را شکل می دهد . اینکه یک دختر بخواهد حیا داشته باشد برای وی محدودیتی ایجاد نمی کند صرفا به دیگران محدوده و مرز خودشان را متذکر می شود . حیا در دختران باید قابل دیدن باشد تا دیگران نیز حس کنند نه اینکه در یک موقعیت ناگزیر پیش بیاید که دختر بین حفظ حیا و گزینه های دیگری تازه بخواهد تصمیم گیری کند . حیا در دختران توسط یک خنده کوچک در نزد نامحرمان گرفته تا شوخی و کارهای دیگر که شاید فکر کنید بی اهمیت هستند ، تخریب می شود .