کلیپ آموزشی زندگی در فضای مجازی

اینکه شما همیشه یا وقت زیادی را در فضای مجازی صرف می کنید بدی های زیادی دارد ، یکی از نتایج استفاده زیاد شما از فضای مجازی تنهایی است ، بله تنهایی ! حتی اگر شما چند هزار دوست و فالوور در فضای مجازی داشته باشید اما در حقیقت شما یک فرد تنها هستید چرا که هیچ کدام از آنها در دنیای واقعی با شما نیستند . افرادی که در فضای مجازی دوستان زیاد تری دارند تنها تر هستند و این موضوع را نمی خواهند باور کنند ولی در واقعیت آنها از تنهایی به فضای مجازی پناه برده اند .