پس آرمان خواهی ما کجاست ؟!

گزیده ای از سخنرانی دکتر حسن عباسی درباره آینده جوانان و آرمان پژوهی مهدویت - 3 خرداد 1394 - دانشگاه تهران