معجزه های انقلاب (شهید حسین خرازی)

شهید حسین خرازی در سال 1336 ش در اصفهان به دنیا آمد. او در خانواده‌اى آگاه، متقى و باایمان متولد شد. از همان آغاز کودکى باهوش و مؤدب بود. شهید خرازی در دوران کودکى به دلیل مداومت پدر بر حضور در نماز جماعت و مراسم دینى، او نیز به این مجالس راه پیدا کرد.