مستند کیش و مات(پزشکی هسته ای)قسمت 2

پزشکی هسته ای یکی از شاخه های هسته ایست که در آن میتوان میزان آنزیم ها و هورمون های بدن را اندازه گیری کرد.این شاخه در سال 1359 با نظارت آزانس شروع به کارکرد.تولید رادیو داروها از دراین شاخه رخ میدهد.رادیودارو داروهایی هستند که ماده رادیواکتیو به آن متصل است.تا سال 1386 رادیو داروها از خارج از کشور وارد میشد ولی از این سال تحت تحریم بین المللی قرار گرفتیم و عملا 126 مرکز پزشکی هسته ای کشور تعطیل شد.این یعنی با یک رفتارسیاسی عملا سلامت بیماران یک مملکت را مورد هدف قرار دادند.پس ازتحریم دانشمندان هسته ای توانستند این تحریم را بشکنند.