رابطه جالب توکلی با ولایت فقیه

توکلی جایگاه ولی فقیه و تشخیص وی را پس از وقوع یک عمل یا تصمیم میداند و جایگاهی برای تشخیص ولی فقیه در اموری که به صورت حکم حکومتی صادرنمیشود قائل نیست.وی در تبیین دیدگاه خود شخص رشید را کسی میداند که نیازی به رای و نظر ولی نخواهد داشت و صرفا بایستی آنچه خود صحیح میداند را عمل کند. درحالی که عده ای معتقدند فهم نظرولی فقیه باعث میشود دراداره امور با چالش مواجه نشویم تا نیاز نباشد ولی خود را در هر امری هزینه کند.