خیانت های تاچر به ایران

مردم ایران هیچگاه خیانت های تاچر را فراموش نخواهند کرد.تاچر پس از روی کار آمدن به فاصله چندماه از ابتدای انقلاب مردم ایران اعلام کرد در شناسایی انقلاب ایران از سوی انگلستان تجدید نظر خواهد کرد.در سال 1359 تاچر همراه با ریگان از تحریم اقتصادی ایران حمایت کرد و پس از آن از تجاوز نظامی آمریکا در طبس حمایت کرد.همچنین حمایت وی از سلمان رشدی موضوع دیگری بود که نگاه مجدد خصمانه تاچر رامشخص کرد.حمله به سفارت ایران در لندن نیز یکی دیگر از اسناد اقدامات خصمانه بود.تاچر از صدام حمایت کرد.پرونده تاچر علیه ایران بسیار سنگین است و هرگز از حافظه تاریخی مردم ایران نخواهد رفت.