هاشمی را مجبور به پاسخگویی کردم

توکلی دربرنامه شناسنامه حاضر شد و از تجربیات زندگی سیاسی خود گفت.

در این برنامه یکی از نکاتی که توکلی به آن اشاره کرد دلیل حضورش در انتخابات سال 1372بودکه دلیل آن را تحقق پاسخگو کردن هاشمی دانست.

تهيه شده در واحد مانيتورينگ مستضعفين MOSTAZAFIN.TV