کنایه قاضی عسکر به هاشمی رفسنجانی

215
23 آذر 1394

قاضی عسکرنماینده رهبری در سازمان حج با بیان اینکه مدیریت جامعه نیازمند سیاست است گفت:کسی که نمی تواند خانواده اش،زن و فرزندش را مدیریت کند چگونه میتواند جامعه را مدیریت کند.بنظر میرسد این صحبت هاضمیر خاصی را دنبال میکند و صحبت های هاشمی را مد نظرقرار داده است.هاشمی در دیدارهایش مکررا از ضعف مدیریت در جامعه سخن رانده است.

فیلمهاشمی رفسنجانیقاضی عسکر برفسنجانیهاشمیهاشمی رفسنجانیقاضی عسکر برفسنجانیهاشمی

برای ارسال نظر وارد حساب کاربری خود شوید.

x