کنایه قاضی عسکر به هاشمی رفسنجانی

قاضی عسکرنماینده رهبری در سازمان حج با بیان اینکه مدیریت جامعه نیازمند سیاست است گفت:کسی که نمی تواند خانواده اش،زن و فرزندش را مدیریت کند چگونه میتواند جامعه را مدیریت کند.بنظر میرسد این صحبت هاضمیر خاصی را دنبال میکند و صحبت های هاشمی را مد نظرقرار داده است.هاشمی در دیدارهایش مکررا از ضعف مدیریت در جامعه سخن رانده است.