سخرانی کامل حاج سعید قاسمی شب عاشورا91 هویزه

در این سخنرانی نکاتی بسیار مهم مطرح شده است که پیشتر به صورت قطعه های کوچکتر همچون حدو اندازه یک رئیس جمهور و فتنه 92 استفاده شده است.

ایران قبل از هجمه ها به شکل نهنگ بوده و پس از هر بار هجوم به کشور بخشی از کشور کاسته شد تا اینکه به شکل کنونی تبدیل شده است.اما چه شد که فرزندان خمینی نگذاشتند روند گذشته تکرار شود؟

حسین علم الهدی کسی بود که با قریب 70نفردر هویزه مقابل دشمن ایستاد.چه شرایطی پیش آمده است که شخصی مانند ایشان تربیت می شود و این چنین رشادت هایی از خود نشان می دهد.شاید نتوانیم شرایط اصحاب امام حسین را به خوبی تشریح کنیم چرا که ما آن زمان نبوده ایم ولی میتوانیم زندگی اشخاصی مانند علم الهدی را که در عصر کنونی میزیسته را بررسی کنیم تا ببینیم چه شد که این رویش اتفاق افتاد.