شرکت درانتخابات،تقوای سیاسیت

آیت الله امامی کاشانی درخطبه های نماز جمعه:"مسئله انتخابات بسیار مسئله مهمی است .احتیاج به حماسه شور و هیجان دارد چرا که ملت ایران اینچنین مورد دشمنی واقع شده است.این نیاز به انسجام ملی دارد.پای صندوق انتخابات آمدن عین تقواست.اگر کسی پای صندوق رای نیاید یه رفتار ضدتقوای سیاسی انجام داده است.این باعث میشود دشمن بداند تحریم ها ملت ایران را به زانو در نمی آورد".