جنگ اقتصادی با ایران

در اواخر سال 1390 و تمام سال 1391 شاهد طراحی وب بکارگیری بزرگترین حمله اقتصادی غرب علیه ایران بوده ایم.این حمله اگر چه بظاهر در جهت فشار بر ایران در جهت تعلیق فعالیت های هسته ای بود اما اهداف بسیار بزرگتری را دنبال می کرد.یکی از این اهداف ناکارآمدی اقتصادی دولت ایران و در نتیجه ناامیدی و یاس مردم از نظام اسلامی و رویگردانی آنها از نظام اسلامی که با شکست مواجه شد.چرا که با شدت گرفتن این دشمنی ها مردم ایران در 22بهمن 1391 با حضوری به مراتب گسترده تر و متراکم تر ازهر سال ،همبستگی خود با نظام اسلامی رابه نمایش گذاشتند.مختصری از این معرکه اقتصادی در این فیلم به نمایش گذاشته شده است.برخی از این فعالیت های مخرب غرب علیه ملت ایران ازاین قرار است.