این بیداری قطعا اسلامیست

امام خامنه ای:"غافل گیر شدند آمریکا در این قضیایاغافلگیر شد.ضربه به اون ناگهانی وارد شد.صهیونست ها همینجور،دولت های مستعمر پرمداعی اروپایی همینجور، اینها غافلگیر شدند اما میخواهند هر جور شده بر صحنه مسلط بشوند.چون تحلیل درستی از حوادث نداشتند،مردم رو نمیشناختندمواضع متناقضی گرفتند از حسنی مبارک تا آخرین لحظه ای که میشد دفاع کنند دفاع کردند بعد یدند دیگرنمیشود بعد اورا دور انداختند.این تناقض است .این ناشی از تناقض در خواست آنها با مشاهدات مردم و تمایلات مردم است..."