تولید برای دور ریختن (3)

این مستند به زوایای مختلف اقتصاد غرب میپردازد.در این فیلم نحوه مصرف ذخایر محیط زیست و تعامل با محیط زیست در دیدگاه غربی که مبتنی بر سلطه بر طبیعت و مصرف هر چه بیشتر طبیعت هست توضیح میده این مستند تولید رسانه های خارجی میباشد و منتقد نظام سرمایه داری غربی