جنگ رسانه ای.

امروز موثرترین سلاح بین المللی علیه دشمنان و مخالفین سلاح تبلیغات وارتباطات رسانه ای است.این ابزار از سلاح اتمی هم مخرب تر است...ما در مقابل خداوندت متعال مسئول هستیم و باید پاسخگو باشیم.