انتقادآیت الله جنتی ازگردن کلفت سیاسی

این کلیپ انتقادات شدید آیت الله جنتی است پیرامون بکار بردن واژه انتخابات آزاد از سوی سیاسیون بخصوص یکی از مسئولین است . آیت الله جنتی او را گردن کلفت سیاسی مینامد و وی را مورد شدیدترین انتقادها قرار میدهد