مستند غافلگیری مرگبار

این مستند فقط به بیان اوضاع میدانی در زمان جنگ اکتبر 1973 میپردازد و وارد بحث در مورد خیانت های عربی که در آن زمان دامنگیر سوریه شد نمی شود بلکه به بیان خیانت های امروز در سال 2012 میپردازد با این تفاوت که برخی رژیم های عربی در آن زمان به توطئه سیاسی با آمریکایی ها و اسرائیلی ها علیه سوریه اکتفا کردند ولی امروز به همراه این دو کشور وبا نقشه صهونیسم علیه جهان عرب و اسلام به صورت مستقیم واردجنگ با سوریه مقاوم شدند