سلب تابعیت از شهروندان اصلی بحرین

سلب تابعیت از رهبران قیام بحرین جدیدترین رفتار ناشیانه دستگاه قضایی بحرین علیه انقلابیونحسن مشیمع دبیرکل جنبش حق بحرین که از دوسال پیش در زندان بحرین به سر میبرند و سعید شهابی از جمله این 31نفر که خاندان سلطنتی بحرین تابعیت بحرینی را از آنها سلب کردند.

دکتر شهابی:ما بیش از 1000 سال سابقه خانوادگی دربحرین داریم.