تجربه انتخابات آزاد در دنیا

نتیجه انتخابات آزاد جزاین بوده که صهیونیست ها و یهودی ها را برجامعه جهانی حاکم کرده است.انتخابات به روش های موجود دنیا نتایج بدی دارد.در داخل کشور بر عکس انتخابات در سطح دنیا موجب پالایش میشود