رو خطر کن زکام شیر بجوی

امام خامنه ای:آنچه امروز ملت ایران در اختیار دارند،یک نعمت آسان بدست آمده نیست،یک حادثه تصادفی نیست،روخطر کن زکام شیر(بایدگفت زکام گرگ)بجوی،ملت ایران زحمت کشیدند،خطر کردند،جان دادند،در مقابل پلیس شقی جبار رژیم طاغوت ایستادگی کردند،شهید دادند،کشته دادند،مجروح دادند،تا توانستند این کاروان عظیم مصمم را براه بیاندازند"