بالاخره نوبت ما یا شما!

وقتی تلویزیون خاندان سلطنتی انگلیس نوبتش را نخواهد به هیچکس دهد اینطوری می شود که نوبت شماست ولی نه نوبت شما!
گزارشی از برخورد شبکه بی بی سی با صدای مخالفان خود.
تهیه شده در واحد مانیتورینگ مستضعفین MOSTAZAFIN.TV