رمز تعالی جامعه از زبان امام خمینی(ره)

"مارا وابسته به غیر کردند.از آن بالاتر فرهنگ ماراتفکر مارا به غیر وابسته کردند.این فکر را جا انداختند که یا به شرق یا به غرب وابسته باشیم.ما ترجیح میدهیم که از تمدنی که ما را فاسد میکند دست برداریم و برسیم به یک زندگی بسیط انسانی.اگر ما از همچین فرهنگی دست برداریم کم کم خودمان خودکفا خواهیم شد.
چگونه مارا وابسته کردند؟ اینها نخواستند در دانشگاه های ما انسان ساخته بشود.وقتی انسان تربیت نشد در یک مملکت ،وقتی تمام نظریک فرد مادی بود این آدم دیگر نمیپرسد که این ماده از کجا آمده است.حلال است یا حرام ،امانت است یاخیانت.انسان وقتی درست بشود همه چیز درست میشود."