آیت الله خوشوقت از زبان آیت الله صفایی

آیت الله صفایی بوشهری گفتند،در جلسه ای که خدمت مرحوم آیت الله خوشوقت بودیم ،ایشان در مورد رهبر معظم انقلاب فرمودند:خداوند این منصب را به ایشان داده است و شرایط و لوازم رهبری را نیز به ایشان داده است.