مستند مثلث

محمود زمانی» رابط بین «مهدی کروبی» و سازمان‌های جاسوسی آمریکا و انگلیس و همچنین ضد انقلاب خارج‌نشین، در گفت‌وگویی صریح از وقایع پس از انتخابات 88 و جاسوسی علیه ایران گفت: من بخش مهمي از پروژه‌هاي سياسي – امنيتي و اطلاعاتي غرب بودم... من نقطه ثقل سرويس‌هاي اطلاعاتي آمريکا و انگليس و همزمان ارتباط با ضدانقلاب خارج از کشور و جريان سبز در داخل کشور را داشتم. ويژگي مهمي که "محمود زماني" را به نقطه توجه و ارزش براي ضدانقلاب تبديل مي‌کند ارتباط نزديک و غيرقابل انکار وي با يکي از سران فتنه است...