در آستانه آلماتی

ایران تمامی مسیر های ممکن را طی کرده است تا حسن نیت خود را به جهان و غرب نشان دهد.دراین مستند شاهد این قضیه خواهیم بود که ایران تمامی بهانه های غرب را بر طرف کرده است.اینکه اگر غرب نیاز های هسته ای ایران را تامین نکند،ایران منتظر غرب نخواهد ماند و حقوق هسته ای خودرا تا تامین تمامی مایحتاجش پیگیری کند.مسیر طی شده در ماجرای هسته ای به خوبی نشان داده است اگر بخواهیم میتوانیم باتکیه بر توان داخلی در عرصه علمی پیشرفت داشته باشیم و این ممکن نمیشود مگر اینکه در مقابل زیاده خواهی های غرب ایستادگی کنیم حتی با خون خود.احمدی روشن ها و شهریاری ها و دیگران تا پای خون بر خواسته های خود ماندند و ثابت کردند "می شود میتوانیم"