فیلم سفارشی آرگو

فیلم آرگو که در آن به حوادث پیرامون تسخیر سفارت آمریکا در سال 58 میپردازد واکنش های مختلف را در طیف های مختلف سیاسی و هنری دو کشور ایران و آمریکا برانگیخت.نحوه اعلام این جایزه ازکاخ سفید توسط میشل اوباما همسر رئیس جمهور گرفته تا اظهارات کارتر رئیس جمهور اسبق امریکا که این فیلم راساخته شده و سفارشی سازمان سیا دانسته تا کشور خودمان که تعدادی ادعای سیاسی بودن جایزه اسکار را به سال گذشته و دریافت جایزه از سوی فرهادی تعمیم دادند ،تعدادی از واکنش هایی است که درپی جایزه اسکار ارگو بوجود آمد.برخی از واکنش ها را در این مستند میبینید...