آخرین خلاقیت های تسلیحاتی ایران

رزمایش پیامبر اعظم 8 درمنطقه به پایان رسید. این رزمایش یک رزمایش تحقیقاتی بوده است.دراین رزمایش ادوات جنگی جدید از جمله توپ 20میلیمتری آرش به نمایش در آمد که همچون یک سلاح دوش پرتاب عمل کرده و قابل حمل است.

تهیه شده درواحد مانیتوریگWWW.MOSTAZAFIN.TV