جنگ خلیج فارس

چرا عراق علیه کویت جنگ را آغاز کرد؟کمک اعراب به صدام در طول جنگ هشت ساله چگونه باعث شد تا صدام پس از قطع نامه 598 لوله تفنگ خود را به سمت کویت بگیرد و از سر طلبکاری خواهان کاهش تولید نفت توسط این کشور شود تا بتواند با افزایش قیمت نفت، عراق را بازسازی کند.در زمان جنگ ایران-عراق ،امام بارها اعراب را از تجهیز صدام بر حذر نمود ولی اعراب حکومت نوپای ایران را دشمن خونی خود میدانستند.