واکنش ضد انقلاب به مثلث

در پی پخش مستندمثلث ،رئوس مثلث فتنه ضد انقلاب و سازمان های جاسوسی دچار دستپاچگی و استیصال شدند.دراین مستند شخصی به نام محمود زمانی به افشاگری در باره فتنهگران داخلی ،ضد انقلاب خارجی و سرویس های اطلاعاتی پرداخت که واکنش های بسیار زیادی در فضای مجازی و رسانه های دیداری شنیداری را برانگیخت.دراین گزارش بخشهایی از این واکنش ها را مشاهده خواهید نمود.