فسادبانکی چگونه کشف شد

حجت‌الاسلام مصطفی پورمحمدی رئیس سازمان بازرسی کل کشور در برنامه تلویزیونی شناسنامه، از چگونگی کشف فساد بانکی و نقش سازمان بازرسی در این کشف می‌گوید.

تهیه شده در واحد مانیتورینگ مستضعفین mostazafin.tv