منازعه3ساله سینما دیپلماسی

جایگاه سینما دیپلماسی در دیپلماسی عمومی چگونه است؟جایگاه مسلمان شدن شان علی استون در این این دیپلماسی که طی 48ساعت خبر آن بیش از 150میلیون بازدید درگوگل پیدا میکند و فیلم جدایی نادر از سیمین و همچنین جایگاه نقد جدی هالیوود نشان از یک درگیری دامنه دار بین ایران به عنوان ام القرای جهان اسلام و آمریکا به عنوان بزرگترین قدرت استکباری قابل بررسی است.