سراسیمگی دشمن نشانه پیشرفت

یکی از نشانه های پیشرفت کشور ایران سراسیمگی دشمن در مقابل این ملت و عکس العمل و واکنش نسبت به ملت ایران است.

تهیه شده در واحد مانیتورینگwww.mostazafin.tv