گناه نابخشودنی

پناهیان: "میفرماید یا شرک داشته باشی خداوند نمیبخشد تورا،یا اینکه اذیت کنی(أو اضمر له سوءاً)یعنی شما یک بدی را از کسی پنهان کنی تا به وقتش اورا بی آبرو کنی که الان به اسم افشاگری شهرت یافته است..."