رانت اطلاعاتی مسئولان

اگر شما در منصبی در جمهوری اسلامی مشغول باشید و به سبب آن پست،به اطلاعاتی دست پیدا کردید حق ندارید پس از خروج و یا در حین مسئولیت از آن اطلاعات برای منافع شخصی و خصوصی خود استفاده کنید.بسیاری از فساد مالی که ایجاد نوسان شدید در اقتصاد ملی میکند بواسطه سوء استفاده از رانت های دولتی بوجود آمده است.اتفاق هایی که در چند مدت اخیر در بازار ارز بوقوع پیوست و همچنین برخی زمین خواری ها ناشی از دست یابی یک مقام مسئول به اطلاعاتی بوده که مردم عادی ازدست یابی به آن مقدورنبوده است و در انحصار اشخاص خاصی بوده است.اسحاق جهانگیری در برنامه شناسنامه یکباردیگر این نکته را یادآوری میکند.