سال حماسه سیاسی و حماسه اقتصادی

پیام نوروزی رهبر معظم انقلاب که باتحویل سال بطورهمزمان از تمامی شبکه های داخلی پخش شد حاوی نکات مهمی بود که بصورت ویدئو در مستضعفین بارگزاری شده است.رهبر معظم انقلاب سال جدید را در دو عرصه سیاسی و اقتصادی بسیار مهم ارزیابی کردند و بهمین علت سال جدید سال حماسه سیاسی و حماسه اقتصادی نامگذاری کردند.