ایران همیشه بیدار

سال نودویک همه گزینه ها رفت روی میز برای انزوای ایران اسلامی اما چندی نگذشت که همه گزینه هارا باد برد.گفتند کسی نمی آید.گفتند بان کی مون نمیآید.گفتند مرسی نمی آید.

بخشی از نظرات میهمانان اسلامی که از سوی ملت هایشان با مردم ایران سخن میگفتند:

"ایران سخت گیر بر دشمنان ومهربان با مسلمانان"

"ایران مانند خورسیدی است که بر ما میتابد"

دختر شهید شیخ راغب حرب:"آقای ما سلامی گرم از تمامی زنان ومردان

و سلام بیعت کنندگان مطیع امرتان،به شما.شیخ شهیدان به امام خمینی گفته بود:"آقای من!اگر دریا را در نوردید،با شما در مینوردیم!و ما اکنون به شما می گوییم:آقای ما!به خدا اگردریا را دریانوردی با تو می نوردیم."