خدایا!این شادی رو از ما نگیر

فسیل رسانه های سیاسی ضد انقلاب هیچ سودی هم که نداشته باشد،زود به زود ویترین خنده صدا و سیمای جمهوری اسلامی را فراهم میکند.اگر از مهران مدیری و "بمب خنده" اش را که بمدد طنازی از رفتار همین ضد انقلاب ساخت بگذریم که موجب شد پس از یک رکود محبوبیتش افزایش یابد وکارهایش رونق گیرد و یا خنده بازار آیتم های آنچنانی بروی آنتن بفرستد پس صرفا جهت خنده هم میتوان به این فسیل ها نگریست.با هم ببنیم...