موزه لطفعلی خان

سکونتگاه به جای مانده از قاجار خانه ی لطفعلی خان ملایر است خانه در دو طبقه ساخته شده است پنبه کوبی در ها و شیشه های الواندل و روح را پرواز می دهد و اینجاست که با افتخار از تاریخ می گوییم در این راه خیلی خوب بود اگر جهان و جهانیان عاشق بودندی تا همه زنده و با درد بودندی اینجا ملایر است شهری از مادستان